Skaliariniai duomenys

 

Skaliariniai duomenys - tai patys paprasčiausi PERL kalbos duomenys, kuriais dažniausiai vadinami skaičiai arba simbolių eilutės. Operacijų su skaliarinais dydžiais rezultatas paprastai būna taip pat skaliarinis dydis. Įprastinės programavimo kalbose konstantos, PERL'e vadinamos literalais, o jų reikšmės yra priskiriamos skaliarinio tipo kintamiesiems.
 


Literalai
 

Tipas Pavyzdžiai
Sveiko tipo literalai (Integer Literals) 12;  15; -2005; 3856.  PERL palaiko ir aštuntainius bei šešioliktainius skaičius. Aštuntainiai prasideda 0 (pvz . 0377), o šešioliktainiai 0x (pvz. 0xff).
 
Realaus tipo (Float Literals) 1.25;  -58.98;  6.25e56;  -2.36e-12
 
Eilutės Eilutės užrašomos naudojant viengubas '  ' arba dvigubas "  " kabutes. Dvigubose kabutėse esanti eilutė vadinama interpretacine, nes valdantys simboliai čia yra interpretuojami.
'Labas'               # penki simboliai    
'Labas\n'            # septyni simboliai t.y. l a b a s \ n
"Sveiki visi!\n"    # tekstas bei naujos eilut
ės simbolis.

 

Valdantieji simbliai eilutėse

Simbolių seka

Reikšmė

\n

Newline

\r

Return

\t

Tab

\f

Formfeed

\b

Backspace

\a

Bell

\e

Escape

\007

Any octal ASCII value (here, 007 = bell)

\x7f

Any hex ASCII value (here, 7f = delete)

\cC

Any "control" character (here, CTRL-C)

\\

Backslash

\"

Double quote

\l

Lowercase next letter

\L

Lowercase all following letters until \E

\u

Uppercase next letter

\U

Uppercase all following letters until \E

\Q

Backslash-quote all nonalphanumerics until \E

\E

Terminate \L , \U, or \Q

 


 

Skaliariniai kintamieji

Skaliarinis kintamasis - tai toks kintamasis, kuriam priskiriama skaliarinė reikšmė. Kintamojo vardas prasideda $ ženkluo jo ilgis gali būti iki 255 simbolių. Pavyzdžiui: $kintamas
Didžiosios ir mažosios raidės varduose skiriasi, todėl $a nelygu $A.  Prieš vartojimą neinicializuotiems kintamiesiems suteikiama reikšmė 0 arba '' (tuščia eilutė) priklausomai nuo konteksto. Jei interpretuojamoje eilutėje po kintamojo pavadinimo iškart eina tekstas, tuomet kintamasis yra apskliaudžiamas figūriniais skliaustais: $bird = "${blue}bird"; $_ - paskutinės skaliarinės operacijos rezultatas.


Operatoriai

Aritmetiniai operatoriai
 

Simbolis Pavadinimas Pavyzdys Rezultatas
+ Sudėtis $a + $b Suma  $a ir $b
* Daugyba $a * $b sandauga $a ir $b
% Liekana $a % $b Liekana padalinus $a$b
** Kėlimas laipsniu $a ** $b $a pakelta laipsniu $b

Eilučių operatoriai

Simbolis Pavadinimas Pavyzdys Rezultatas
. Eilučių sujungimo operatorius "hello" . "world"
'hello world' . "\n"
"helloworld"
"hello world\n"
.= Eilutės prijungimo operatorius $a="hello"; $a .= "world" "helloworld"
x Eilutės kartojimo operatorius "fred" x 3
"barney" x (2+1)
(3+2) x 4
"fredfredfred"
"barneybarneybarney"
"5" x 4, arba tai lygu "5555"

 

Skaičių ir eilučių lyginimo operatoriai
 

Lyginimas

tarp skaičių

tarp eilučių

Lygu

==

eq

Nelygu

!=

ne

Mažiau

<

lt

Daugiau

>

gt

Mažiau arba lygu

<=

le

Daugiau arba lygu

>=

ge

Reikia atsiminti, kad PERL pagal prasmę pats interpretuoja su kokio tipo konstantomis yra atliekami veiksmai. Pavyzdžiui:

$var = "10hello";
$var1 = $var + 10;    #rezultatas 20

PERL'e panašiai kaip ir C galima naudoti sekančius operatorius  ++,  --,  -=,  +=

Pavyzdžiui:

$d = 17;
$e = ++$d;       #$e ir $d lygus 18

$x = 12;
--$x;            # $x lygus 11
$y = $x--;       # $y  lygus 11, ir $x dabar lygus 10

Į turinį